Forbedre BIODIVERSIteten

Det vi gør på vores destilleri skal på den lange bane, bidrage til en forbedring af de økosystemer, som vi er en del af.

Her spiller det økologiske landbrug en vigtig rolle.

Forskellighed i landskabet

Moderne korndyrkning er en udfordring for biodiversiteten. Derfor er det vigtigt at landskabet rummer en forskellighed landskabselementer og typer af jord.  

Vores arealer rummer, foruden landbrugsjord derfor også enge, moser, søer, overdrev, læhegn, fortidsminder og klitter.

Nøglen til pleje af de forskellige græs- og naturarealer er græssende kvæg. Kvægets færden skaber variation i marken og deres kokasser giver levesteder for masser af arter.

Nabo til beskyttet natur

Fra destilleriets gårdsplads har vi udsigt til ca 15 ha beskyttet Natura 2000 habitat. Her er en rig variation af fugle, insekter og blomster.

På disse enge har vi græssende kvier i sommerhalvåret.

HANDLING:

Vi har en ca 50 ha stor jordlod i Nationalpark Thy. Tæt på vores areal ligger et habitat for den truede sommerfugl Ensian Blåfuglen.
Det er helt fantastisk.

Vi arbejder på partnerskaber, der kan hjælpe os med at skabe nye levesteder for Ensian Blåfuglen på en del af vores område i Nationalpark Thy. Desuden har vi i 2024 igangsat en handlingsplan for bekæmpelse af den invasive bjergfyr, som også vokser på vores areal.